XRAT004 Työelämäviestintää ranskaksi (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena vahva itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B2- Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- ymmärtää ja pystyä huomioimaan käytännön vuorovaikutustilanteissa ranskalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin ja kohteliaisuussääntöjen tärkeimmät erot
- osata toimia korrektisti ranskankielisissä työ- ja yliopistoelämän viestintätilanteissa
- osata laatia työelämässä kirjoitettavia tekstejä tiedostaen niiden taustalla olevat viestintätilanteet ja viestintäkulttuurin (esim. CV, lettre, courriel, argumentation).
Après le cours, l’étudiant devrait:
- comprendre les differences les plus importantes entre les usages français et les usages finlandais
- comprendre les differences les plus importantes entre les règles de politesse françaises et les règles de politesse finlandaises
- savoir agir d’une façon appropriée dans les situations d’interaction de la vie active et celles de l’université.
- savoir préparer des textes qui correspondent aux genres de textes de la vie active tout en étant conscient des situations d’interaction et de la culture de communication (p.ex. CV, lettre, courriel, rapport)

Suoritustavat

Simuloituja ja autenttisia harjoituksia erilaisista viestintätilanteista. Pieniä projekteja, jotka esitellään suullisesti tai kirjallisesti.

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Kauppakorkeakoulun opiskelijoille, joilla ranska on 2. vieras kieli, kurssi on osa heille räätälöityä opetusta. (XRAT004). Kurssi käy myös osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta (RKMP039)
TEEMA: Haluatko oppia ranskalaisessa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja? Osaatko toimia korrektisti ranskaksi oman alasi viestintätilanteissa?
SISÄLTÖ: Kurssilla tarkastellaan ranskankielistä työelämää, sen tapakulttuuria ja kohteliaisuussääntöjä sekä suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali Optimassa.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu kurssitavoitteisiin. Osa kurssitehtävistä arvioidaan.

Esitietovaatimukset

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Niiden kauppakorkean opiskelijoiden, joille ranska on 2. vieras kieli, suositellaan suorittavan kurssit XRAT001, XRAT005 ja XRAT006 ennen tälle kurssille tuloa.