XRUH002 Svenska för språkvetare/skriftlig (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyvät tiedot (HT) - Tyydyttävät tiedot (TT) - Hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi

Osaamistavoitteet

- Osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
- Osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
- Hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
- Ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
- Osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
- Osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
- Saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1.

Suoritustavat

Toiminnallista itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, suullisen alustuksen pitämistä ja kirjallisen loppukokeen läpäisemistä.

Sisältö

Humanistinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja alakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman alan ruotsinkieliseen sanastoon

- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä

Kurssilla harjoiteltavat taidot

Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)

Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. alakohtaiset tekstit ja tieteelliset artikkelit
Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjaltaSuullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)

Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
Ääntäminen

Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)

Lisätiedot

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH002 – Svenska för språkvetare / skriftlig, 1 op ja XRUH902 Svenska för språkvetare / muntlig, 2 op), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen vain kirjalliseen (skriftlig) osioon.

Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, suullisen alustuksen pitämistä ja kirjallisen loppukokeen läpäisemistä.

Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht).

Esitietovaatimukset

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot (taitotaso B1 kts. kurssiarviointi).

Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.

Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRU0008, XRUX009, XRUX014, XRUX015 tai XRUX016).