XRUX014 Ruotsin valmentava moduuli/ Förberedande basmodul (2-3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi , suomi

Osaamistavoitteet

Osaa käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa kertoessaan itsestään ja yliopisto-opinnoistaan sekä kirjallisesti että suullisesti
Osaa keskustella ja ilmaista mielipiteensä arkipäiväisistä ja ajankohtaisista asioista
Osaa lukea kohdekielisiä tekstejä
Osaa hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä
Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kielenoppijana
Osaa käyttää erilaisia kielenoppimisstrategioita ja arvioida omaa kielitaitoaan
Tavoitteena B1-taitotaso

Suoritustavat

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen sekä kirjallinen tentti.

Sisältö

Moduuli soveltuu opiskelijoille, joiden ruotsin kielen opiskelusta on jo aikaa ja/tai joiden kielitaito on heikohko. Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla kerrataan ruotsin kielen keskeisimmät kielioppirakenteet ja harjoitellaan vapaa-aikaan, opintoihin sekä työelämään liittyvää sanastoa erilaisten keskustelu-, kuuntelu- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Lisäksi kurssilla tutustutaan oman tieteenalan aihepiiriin.

Arviointiperusteet

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen sekä kirjallinen tentti.

Esitietovaatimukset

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. (moduuli ei ole alkeiskurssi)