XSAX002 Saksan kielioppikurssi (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi...
- hallita melko hyvin saksan kielen oikeinkirjoituksen ja rakenteet
- pystyä puhumaan jäsentyneesti sekä kirjoittamaan selkeitä ja sidosteisia tekstejä
- kyetä havaitsemaan lähtö- ja kohdekulttuurien eroja kohteliaisuuskäytännöissä sekä erottamaan arkikielen ja huolitellun tyylin
- kirjoittaessaan osata välittää tietoa ja ilmaista näkemyksiään

Suoritustavat

Kurssitehtävät.

Sisältö

Kurssilla käsitellään monipuolisesti saksan peruskielioppia ja vahvistetaan kielen rakenteiden käyttöä. Kurssilla harjoitellaan myös puhumista ja sillä tavalla aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa ja erilaisten rakenteiden käyttöä. Kurssin käytyään opiskelija:
- on prosessoinut saksan peruskieliopin ja on varmempi sen käytössä
- kykenee lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä
- hallitsee paremmin suomalaisille vaikeita ääntämiskohteita
- pystyy tietoisesti helpommin muodostamaan kieliopillisesti oikeita lauseita

Oppimateriaalit

Opettajan laatima kurssimateriaali Optimassa.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä oppimistehtävien suorittaminen ja reflektointi.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai alkeis- ja jatkokurssit XSA0001-XSA0006 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.