XSUX004 Tekstejä suomeksi 1 (2-3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijan lukemisstrategiat ovat kehittyneet. Hän on rohkeampi lukemaan tekstejä suomeksi ja löytää informaatiota erityyppisistä teksteistä. Opiskelija ymmärtää odotuksenmukaisia tietoja ja saa yleiskäsityksen itselle tuttuja aiheita käsittelevistä teksteistä.

Suoritustavat

Kurssilla analysoidaan tekstejä ja keskustellaan niistä. Teksteihin liittyy erityyppisiä tehtäviä, jotka tukevat tekstin ymmärtämistä ja strategioiden harjoittelua. Tehtäviä suoritetaan yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Jotta tekstit olisivat opiskelijoille merkityksellisiä, he osallistuvat kurssilla luettavien tekstien valitsemiseen.

Sisältö

Kurssilla opiskelija tottuu lukemaan erilaisia arkeen ja omaan elämään liittyviä tekstejä ja tekstilajeja sekä oppii uusia tapoja kehittää kielitaitoaan lukemalla.

Lisätiedot

STATUS: Täydentävä kurssi

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tapaamisissa, aktiivista osallistumista sekä kotitehtävien tekemistä. Kurssiarviointi perustuu jatkuvaan arviointiin, itsearviointiin ja annettujen tehtävien suorittamiseen aikataulussa.

Esitietovaatimukset

Suomi 1 tai vastaavat tiedot
TAITOTASO: A1