XSUX009 Ääntäminen vasta-alkajille (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tietää perusasiat puheen rytmistä sekä sanojen ja lauseiden painotuksesta
- tunnistaa aiempaa paremmin äänteiden kestot ja erottaa yksittäiset äänteet sekä pystyy tuottamaan näitä itse, joskin oman äidinkielen vaikutus kuuluu
- tietää oman ääntämyksensä vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä osaa harjoitella näitä eri tavoin itsenäisesti kurssin jälkeen.

Suoritustavat

Kielistudiossa kuuntelu- ja tuottamisharjoituksia yksin ja parin kanssa. Harjoituksista saa opettaja- ja vertaispalautetta. Myös itsearviointi on keskeinen osa harjoittelua.

Sisältö

Tavoitteena on tutustua suomen kielen ääntämisen keskeisiin piirteisiin. Kurssilla vahvistetaan suomen kielen prosodian (puheen rytmin, sanojen ja lauseiden painotuksen ja keston) tuntemusta ja edetään yksittäisten äänteiden erotteluun ja tuottamiseen. Tavoitteena on löytää ensin puhevirrasta kokonaisuuksia ja hahmottaa, mitä erilaisia tehtäviä rytmillä, painolla ja intonaatiolla on. Tästä siirrytään äänteiden keston vaihteluun, jonka jälkeen keskitytään yksittäisiin äänteisiin. Kurssin lähtökohtana ovat oppijoille haastavat ääntämisen piirteet. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on tunnistaa itselle vaikeuksia tuottavat ääntämisen ilmiöt ja löytää näihin harjoitustapoja.

Lisätiedot

STATUS: Täydentävä kurssi
KOHDERYHMÄ: Suomi 1 ja Survival Finnish -kurssilla opiskelevat, myös juuri Suomi 1 -kurssin suorittaneet.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Esitietovaatimukset

Samanaikainen osallistuminen Suomi 1 tai Survival Finnish -kurssille. Sopii myös heti Suomi 1 -kurssin jälkeen.