XYHH001 Akateemiset tekstitaidot (etnologia) (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
englanti , suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa sellaisia akateemisen viestinnän perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee kehittyessään alansa asiantuntijaksi. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miksi akateemiset tekstitaidot ovat välttämättömiä tieteellisen tiedon rakentamisessa.
- tuntee etnologian alan tieteellisten ja yleistajuisten tekstien ominaispiirteitä, ymmärtää niiden yhteyden etnologian tutkimuksen ajattelutapoihin ja osaa hyödyntää niitä omassa viestinnässään.
- tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan viestijänä ja kielenoppijana monikielisessäkin ympäristössä sekä motivoituu kehittämään taitojaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Sisältö

- lukustrategiat, kriittinen lukeminen eri kielillä
- etnologian alan tieteellisten tekstien ominaispiirteet
- akateemisen asiatekstin työstäminen ryhmässä
- vuorovaikutusosaamisen osatekijät
- ryhmätyötaidot
- rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.