XYHH002 Monikielinen vuorovaikutus (etnologia) (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi , suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kielitaito on tärkeä osa oman alan asiantuntijatehtävissä.
- osaa käyttää tiedonhankinnan menetelmiä useammalla kielellä.
- on perehtynyt haastattelun vuorovaikutukseen ja haastatteluun tutkimusmenetelmänä.
- kykenee osallistumaan monikieliseen tiimityöskentelyyn.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Sisältö

- haastattelun vuorovaikutus
- monikielisiin aineistoihin tutustuminen
- toiminta monikielisissä ja monikulttuurisissa viestintätilanteissa
- medioitu vuorovaikutus

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.