XYHH004 Tutkimusviestintä (etnologia) (4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi , englanti , suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on syventänyt tietämystään tieteellisestä kirjoittamisesta ja soveltanut tietämystään kirjoittamisprosessin eri vaiheista tutkimustyössään.
- osaa hankkia ja antaa palautetta tutkielmatekstistä prosessin eri vaiheissa.
- ymmärtää, että kirjoittaminen ja esitelmän pitäminen tiedeyhteisölle ovat olennaisia osia tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosesseissa.
- osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä oman alan konventioita noudattaen, argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
- osaa pitää asiantuntijaesityksen suomeksi ja englanniksi sekä yleistajuisen esityksen ruotsiksi ja mahdollisesti jollakin muulla osaamallaan kielellä.
- kykenee kirjoittamaan ymmärrettävää oman alan tekstiä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
- on saavuttanut ruotsin kielen suullisessa ja kirjallisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004).
- on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.
- on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Lähiopetukseen osallistuminen, pienryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Sisältö

- oman tieteenalan tieteellisen tekstin konventiot
- tieteellinen argumentointi ja lähteiden käyttö
- asiantuntijaesiintyminen ja tieteellinen esitelmä
- tekstien kommentointi
- tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi

Lisätiedot

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUH999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUH000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX0000 Kypsyysnäytteen kieliasu, 0 op.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää myös ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen kokeen läpäisemistä.