XYHH006 Monikielinen vuorovaikutus (historia) (4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
englanti , suomi , ruotsi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kielitaito on tärkeä osa oman alan asiantuntijatehtävissä.
- ymmärtää tutkimuskirjallisuuden ja alkuperäisaineistojen monikielisyyden sekä viestintä- ja kielitaidon merkityksen niiden käyttämisessä.
- kykenee osallistumaan monikieliseen tiimityöskentelyyn.
- osaa pitää asiantuntijaesityksen englanniksi sekä yleistajuisen esityksen ruotsiksi ja mahdollisesti jollakin muulla osaamallaan kielellä.
- kykenee kirjoittamaan ymmärrettävää oman alan tekstiä ruotsiksi.
- on saavuttanut ruotsin kielen suullisessa ja kirjallisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004). Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUH999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUH000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Sisältö

- strategioita monikieliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen
- toiminta monikielisessä ryhmätyötilanteessa
- erikielisten lähteiden analysoiminen
- asiantuntijaesiintymisen perustaidot
- raportoiva ja argumentoiva teksti

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.