XYHH008 Tutkimusviestintä (historia) (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
englanti , ruotsi , suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

- on syventänyt tietämystään tieteellisestä kirjoittamisesta ja soveltanut tietämystään kirjoittamisprosessin eri vaiheista tutkimustyössään.
- osaa hankkia ja antaa palautetta tutkielmatekstistä prosessin eri vaiheissa.
- ymmärtää, että kirjoittaminen ja esitelmän pitäminen ovat olennaisia osia tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosesseissa.
- ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä oman alan konventioita noudattaen, argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
- on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.
- on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätyöskentely ja oppimistehtävät.

Sisältö

- kirjoittamisprosessin vaiheet
- historian tieteenalan tieteellisen tekstin konventiot
- tieteellinen argumentointi ja lähteiden käyttö
- tekstien kommentointi
- tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi

Lisätiedot

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX0000 Kypsyysnäytteen kieliasu, 0 op.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.