XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan tuntevan tieteellisen keskustelun käytänteitä. Opiskelijan odotetaan osaavan suunnitella kirjoittamisen ja puhumisen prosessejaan ja osaavan rakentaa puhuttuja ja kirjoitettuja tieteellisiä tekstejä koulutusalansa käytänteiden mukaisesti.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset ja itsenäiset oppimistehtävät.

Sisältö

Kurssi tukee tutkielmaseminaarin työskentelyä ja kandidaatintutkielman valmistumista. Keskeisiä sisältöjä ovat tieteellinen keskustelu, asiantuntijaesiintyminen, rakentava palaute, puhutun ja kirjoitetun tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja tuottamisprosessin hallinta.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % osallistumista luennoille, 100 % osallistumista harjoituksiin sekä oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.