XYHI003 Työelämän viestintätaidot IT-alalla (3-4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä
• osaavan analysoida viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja muotoja työyhteisössä
• kehittäneen viestintäosaamistaan sekä oman osaamisensa markkinointia

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, tekstien analysointi- ja kirjoittamistehtävät, yksilö- ja ryhmäviestintäharjoitukset, palautteet.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä tarvittavaa kirjallista ja suullista viestintäosaamista. Kurssin aikana kirjoitetaan työpaikkahakemus, cv/ansioluettelo, tiedote ja muistio sekä markkinointiteksti. Suullisia harjoituksia ovat palaveri, työpaikkahaastattelu sekä hissipuhe palautteineen ja analyyseineen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (80 %:n läsnäolo) tapaamisissa, harjoituksien tekeminen hyväksytysti, oppimistehtävät. Opintojakso koostuu lähiopetuksesta (kolmen opintopisteen suorituksessa 32 t, neljän opintopisteen suorituksessa 34 t), pienryhmätapaamisesta (2 t) sekä itsenäisestä työskentelystä (kolmen opintopisteen suorituksessa 49 t, neljän opintopisteen suorituksessa 74 t). Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.