XYHI004 Projektiviestintä IT-alalla (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
• tuntevan projektiviestintään liittyviä tekstilajeja ja niiden konventioita
• osaavan tuottaa keskeisimmät projektissa tarvittavat dokumentit
• tuntevan projektipalavereihin liittyviä käytänteitä
• osaavan valita tilanteeseen sopivan tavan viestiä projektin eri vaiheista
• saaneen käsityksen projektityöskentelyyn liittyvistä ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöistä

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävät.

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
• vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus
• projektiviestinnän tavoitteet ja muodot
• kirjoittamisprosessi
• palautetaidot
• viestinnän ymmärrettävyys ja tilanteenmukaisuus

Arviointiperusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.