XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen (4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen kasvatusalan opiskelussa ja asiantuntijatehtävissä
• osaavan analysoida viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja muotoja koulutus- ja akateemisessa yhteisössä
• kehittäneen osaamistaan sekä tieteellisten tekstien vastaanottajana että tuottajana
• omaksuneen sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan
• ymmärtävän tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta.

Suoritustavat

Kielikeskus: Luento ja/tai pienryhmäopiskelu sekä opintotehtävät ja/tai tentti

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen kurssilla, vähintään 80 prosenttia lähiopetuksesta (lähiopetusta 24 t). Oppimistehtävien (essee, alustus ja viestijäkuva-analyysi) tekeminen ohjeiden mukaisesti sovitussa aikataulussa.

Sisältö

• vuorovaikutusosaamisen erittely
• kasvatusalan konteksteissa esiintyvien vuorovaikutus - ja ryhmäilmiöiden havainnointi, tutkiminen sekä niistä keskusteleminen ja kirjoittaminen

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.