XYHM001 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka) (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
englanti , suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa tiedeyhteisön erilaisia tekstilajeja sekä ymmärtää miksi niitä tuotetaan
- osaa valita tilanteeseen sopivan strategian erilaisten tekstien kanssa toimimiseen
- osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon
- osaa tiivistää tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi kirjallisesti ja suullisesti.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
- tiedeyhteisön erilaiset ja erikieliset tekstilajit
- erilaiset tekstien parissa toimimisen strategiat
- fysiikan alan ilmiöistä viestiminen eri kielillä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Oppimateriaalit

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.