XYHM002 Yhteistyötaidot (fysiikka) (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , ruotsi

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
- ymmärtää ryhmän toimintaa ja osaa arvioida sitä
- on omaksunut yhteistyötaitoja ja kantaa vastuuta yhteisestä tehtävästä
- tunnistaa vuorovaikutusosaamisen oppimistarpeet sekä omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa viestijänä ja kielenoppijana
- ymmärtää miten tiedeyhteisön tekstilajeja tuotetaan ja on harjaannuttanut yhdessäkirjoittamisentaitojaan
- osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta
- ymmärtää ja osaa hyödyntää viestinnässään tieteenalansa käytänteitä
- osaa kirjoittaa selkeän ja jäsennellyn tekstin äidinkielellä.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
- vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus
- minä viestijänä ja kielenoppijana
- kirjoittamisprosessi ja yhdessäkirjoittaminen
- palautetaidot
- tekstin ymmärrettävyys sekä laboratoriotöiden raportoinnin periaatteet ja toteutusohjeet.

Oppimateriaalit

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.