XYHM004 Tutkimusviestintä (fysiikka) (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
- on syventänyt tietämystään tieteellisestä viestinnästä ja soveltanut tietämystään kirjoittamisprosessin eri vaiheista ensimmäisessä tutkimustyössään.
- on syventänyt tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantunut tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana.
- ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
- ymmärtää, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
- on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
• tutkimus- ja kirjoittamisprosessin hallinta
• tieteellinen tutkielman tekstilajipiirteet
• tieteellisen tutkielman rakentaminen.

Lisätiedot

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX0000 Kypsyysnäytteen kieliasu, 0 op.

Oppimateriaalit

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.