XKV0026 Ruotsinkielisten suomi/kirjallinen osuus (1-2 op)

Arvosteluasteikko
Hyvät tiedot (HT) - Tyydyttävät tiedot (TT) - Hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi, luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä.
- hallitsee oman tieteenalansa ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä alakohtaista kirjoitettua suomea.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alansa tekstiä.
- saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1.

Suoritustavat

Kurssi koostuu kirjallisesta (XKV0026) ja suullisesta (XKV0027) osakokeesta, joihin molempiin on ilmoittauduttava Korpissa. Kirjallisen osuuden voi suorittaa kirjoitusviestinnän yleisenä tenttipäivänä ja suullisen osuuden opettajan kanssa sovittavana aikana. Kirjallinen osuus koostuu esseestä, joka kirjoitetaan omaan alaan liittyvän artikkelin pohjalta. Suullista osuutta varten opiskelija valmistelee puhe-esityksen ennalta sovitusta omaan alaan liittyvästä aiheesta. Puhe-esitys (20 min) voi olla esim. opetustuokion pitäminen,

Sisältö

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa (tai muulla tavalla) osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Tämän perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan suomen kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht).

Arviointiperusteet

Arviointikriteereihin sovelletaan KORU-hankkeen kriteeristöä.
https://kielikeskus.jyu.fi/opetus/ruotsi/tutkintoon-kuuluva-kurssi/arviointi
Tekstistä arvioidaan seuraavia asioita:
• oman alan terminologia
• oman alan peruskonventiot ja rekisterit: opiskelija osaa kirjoittaa omasta alastaan ja hallitsee sen akateemisen asiatyylin.
• lähdemateriaalin käyttäminen tehtävänannon mukaisesti ja lähdemateriaalin ja oman mielipiteen erottaminen toisistaan
• sujuva ja selkeästi etenevä teksti, joka on kieliasultaan lähes norminmukaista (esim. välimerkkien käytössä sallitaan jonkin verran epätarkkuutta) ja ymmärrettävää asiatyyliä
• puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erottaminen toisistaan
Tentissä käytettävissä oleva aika on 90 minuuttia.