XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan:
• tiedostavan vuorovaikutusosaamisen merkityksen neuvotteluissa ja kokouksissa
• osaavan määritellä tavoitteet neuvottelulle ja toimia neuvottelutavoitteiden mukaisesti
• ymmärtävän vuorovaikutuksen eettisyyden merkityksen neuvottelun kontekstissa
• tunnistavan erilaisia neuvottelustrategioita ja argumentointikeinoja sekä osaavan hyödyntää niitä
• osaavan hyödyntää puheviestinnän käsitteistöä neuvotteluvuorovaikutuksen analysoimisessa
• pystyvän tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistavoitteitaan neuvottelijana
• ymmärtävän ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja vaikuttamista ryhmissä
• ymmärtävän kokousteknisten menettelytapojen merkityksen keskustelun jäsentämisessä ja päätöksenteossa

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, erityyppiset neuvotteluharjoitukset, medioitu neuvottelu, analyysitehtävät ja kirjalliset oppimistehtävät.

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutus työelämän ryhmissä, neuvottelustrategiat, argumentointi, ongelmanratkaisu, vaikuttaminen sekä kokouskäytänteet. Omaa vuorovaikutusosaamista analysoidaan ja kehitetään neuvottelun ja kokouksen kontekstissa. Kurssilla harjoitellaan neuvottelun valmistelua, kulkua ja arvioimista.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.