XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi
Vastuuhenkilö(t)

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan osaavan eritellä ääneen vaikuttavia tekijöitä, osaavan havainnoida omaan äänenkäyttöönsä vaikuttavia tekijöitä, ja arvostavan omaa ääntään vuorovaikutuksen mahdollistajana. Opiskelija osaa tehdä harjoituksia, joiden avulla omaa ääntä voi kehittää ilmaisullisesti laaja-alaisemmaksi ja paremmin rasitusta kestäväksi.

Suoritustavat

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitusten tekemistä, keskusteluihin osallistumista ja säännöllistä läsnäoloa (80% oppitunneista) kurssin tapaamisissa sekä oppimispäiväkirjan ja äänenkäytönkehittämissuunnitelman kirjoittamista hyväksytysti sovitussa aikataulussa. Opiskelijat saavat opettajalta yksilö- ja ryhmäpalautetta tuntityöskentelyn ja oppimispäiväkirjojen pohjalta

Sisältö

Kurssilla tutustutaan ihmisäänen toimintaan ja havainnoidaan omaan äänenkäyttöön vaikuttavia tekijöitä. Miten ääni toimii ja miksi se ei aina toimi. Opetellaan jännittymienvapautus-, hengitys- ja ääniharjoituksia, joiden avulla oman äänen kestävyyttä ja ilmaisullista laajuutta voi lisätä. Harjoituksia tekemällä havainnoidaan, mitä tapahtuu silloin, kun ääni tuntuu tulevan helposti. Harjoituksista koostuvan, tavoitteellisesti etenevän harjoitussarjan pohjalta laaditaan oman äänenkäytön kehittämissuunnitelma.

Arviointiperusteet

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija erittelee ja analysoi omaan äänenkäyttöönsä vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelee tavoitteellisesti etenevän äänenkäytön harjoitussarjan oman äänenkäyttönsä kehittämiseen. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.