XPV0015 Esiintymistaito (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijan odotetaan
• osaavan rakentaa kuuntelijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen, ymmärrettävän ja argumentoidun puheenvuoron omasta tieteenalastaan sekä luoda vuorovaikutussuhteen kuuntelijoihin
• osaavan antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti.
• osaavan analysoida ja arvioida vuorovaikutusosaamisensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita erityisesti esiintymisen näkökulmasta
• ymmärtävän esiintymisen kontekstissa vuorovaikutusosaamisen merkityksen yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä toiminnassa ja työelämässä
• osaavan huomioida esiintymistä koskevia eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen viestinnän seuraamuksista.

Suoritustavat

Toiminnalliset harjoitukset, analysointitehtävät, ryhmäkeskustelut, keskusteleva luennointi, kirjalliset oppimistehtävät.

Sisältö

Vuorovaikutusosaamisen, esiintymisen ja vakuuttavuuden harjoittelua erityyppisin oppimistehtävin. Esiintymisen taitoja kehitetään monipuolisen palautteen, analysointi- ja itseopiskelutehtävien avulla. Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen asiantuntijuudessa, kohdentaminen, vakuuttavuus, argumentointi, vuorovaikutusosaamisen analysointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä eettisyys asiantuntijan vuorovaikutuksessa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.