XPV0202 Puheviestinnän perusteet psykologian opiskelijoille (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan: ymmärtävän vuorovaikutusosaamisen merkityksen psykologin työssä; osaavan havainnoida ja jäsentää puheviestintätilanteessa esille nousevia ilmiöitä; osaavan antaa ja vastaanottaa palautetta; osaavan käyttää erilaisia verbaalisia ja nonverbaalisia ilmaisutapoja tarkoituksenmukaisesti kuuntelemisen, empatian ja tuen viestimiseen, keskustelun ohjaamiseen sekä kontaktin ja luottamuksellisen viestintäsuhteen luomiseen

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, toiminnalliset harjoitukset ja kirjalliset oppimistehtävät.

Sisältö

Vuorovaikutusosaaminen psykologin työn viitekehyksessä. Luentojen, keskustelujen, ryhmätöiden ja simuloitujen psykologi-asiakas -tilanteiden avulla tarkastellaan psykologin työhön liittyviä vuorovaikutuksen ilmiöitä ja asioita. Keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen osana psykologin asiantuntijuutta, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, psykologin ja asiakkaan välinen suhde ja siihen liittyvä luottamus ja ammatillisuus, kuunteleminen ja sen osoittaminen, vuorovaikutustilanteen havainnointi, tuen viestiminen sekä oman vuorovaikutuksen tiedostaminen ja näkemys kehittymisestä.
Kielikeskus toteuttaa kurssin yhteistyössä psykologian laitoksen ja näyttelijöiden kanssa. Asiakkaiden rooleissa ovat näyttelijät. Asiakastilanteita tarkastellaan ja analysoidaan yhdessä psykologian ja puheviestinnän asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijat saavat palautetta vuorovaikutusosaamisestaan ja toimimisesta simuloidussa asiakastilanteessa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.