XPV0301 Puheviestinnän perusteet matem.- luonnontiet. tdk:n opiskelijoille (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan
• osaavan analysoida vuorovaikutustilanteen osatekijöitä ja käyttää puheviestinnän peruskäsitteitä
• osaavan antaa ja ottaa vastaan palautetta vuorovaikutusosaamisesta
• tiedostavan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
• osaavan valmistautua vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti, jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä erilaisille kuuntelijoille
• tietävän ryhmän toiminnan periaatteita ja kykenevän arvioimaan sekä omaa osallistumistaan että ryhmän toimintaa
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen oman alan yliopisto-opiskelussa, tiedeyhteisön toiminnassa ja työelämässä sekä
• haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, pari- ja ryhmätyöt, toiminnalliset harjoitukset ja kirjalliset oppimistehtävät.

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen; sen tiedostaminen ja havainnointi, vuorovaikutusosaamisen osa-alueet (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), viestijäkuva sekä erilaiset vuorovaikutussuhteet. Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan palautteen analysointia, antamista ja vastaanottamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.