XSU0020 Kielioppi 2 (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijan tuntemus suomen kielen rakenteista ja niiden esiintymisestä on entistä vahvempi. Hän osaa käyttää oppimiaan rakenteita puheessa ja tekstissä sekä ilmaista itseään täsmällisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin. Opiskelijan itseopiskelutaidot ja kyky analysoida omaa oppimista ovat kehittyneet.

Suoritustavat

Opiskelija tutustuu itsenäisesti suomen kielen rakenteiden esiintymistä ja käyttöä havainnollistavaan oppimateriaaliin Optimassa. Materiaaliin liittyy erilaisia rakenteiden tunnistamiseen, käyttöön ja automaattistamiseen liittyviä tehtäviä.

Opiskelija kirjoittaa kurssin ajan oppimispäiväkirjaa, jonka avulla hän harjoittaa oppimaan oppimisen taitojaan ja analysoi oppimisprosessiaan.

Kurssi toteutetaan itseohjautuvasti ohjaajan kanssa sovitussa aikataulussa.

Sisältö

Kurssilla opiskelija vakiinnuttaa ja automaattistaa suomen kielen rakenteiden hallintaansa omien yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Lisätiedot

STATUS: Täydentävä kurssi
KOHDERYHMÄ: Suomi 3 -kurssin tai Suomi 4 –kurssin jälkeen.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen vaatii annettujen tehtävien tekemistä sovitussa aikataulussa. Opiskelijat arvioivat omaa oppimistaan ja raportoivat siitä oppimispäiväkirjan avulla.

Esitietovaatimukset

Suomi 3 tai Suomi 4 tai vastaavat taidot
TAITOTASO: B1-C1