XSU0031 Sano vaan - keskustelua suomeksi (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija uskaltaa ja osaa viestiä rutiininomaisissa arkipäivän puhetilanteissa. Opiskelija osaa havainnoida ja reflektoida omaa suomen kielen käyttöään ja pystyy suunnitelmallisesti hyödyntämään arjen vuorovaikutustilanteita oman oppimisensa tukena.

Suoritustavat

Puhumista ja puheenymmärtämistä harjoitellaan erilaisten pari- ja ryhmäkeskusteluiden avulla. Harjoitusten aikana esille nousevia kielen piirteitä käsitellään yhdessä. Arkisia viestintätilanteita ja puheenymmärtämistä harjoitellaan myös tuntien ulkopuolella kotitehtävinä. Opiskelijat tekevät kurssin aikana videointitehtäviä, joiden avulla harjoitellaan suullista vuorovaikutusta autenttisissa viestintätilanteissa. Kurssin lopussa opiskelijat esittelevät videointitehtävänsä muille.

Sisältö

Kurssilla aktivoidaan suullisen viestinnän kielitaitoa. Opiskelijat harjoittelevat käyttämään suomen kieltä arjen asiointiin ja omiin kiinnostuksen kohteisiinsa liittyvissä toistuvissa tilanteissa. Lisäksi harjoitellaan puhekielen tavallisimpien piirteiden tunnistamista (ja käyttöä omassa puheessa) sekä mm. reagointiin ja puheen ymmärtämiseen liittyviä yleisimpiä suullisen viestinnän strategioita. Käsiteltävistä aihepiireistä neuvotellaan yhdessä kurssin alussa.

Lisätiedot

TAITOTASO: A1 - A2.

Oppimateriaalit

Kurssimateriaalin saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Esitietovaatimukset

Suomi 1 tai Suomi 2 tai vastaavat taidot.