XES0005 Espanja 1 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
espanja , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin taivotteena on perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys). Tärkein suullisen viestinnän osaamistavoite on oppia reagoimaan yksikertaisiin kysymyksiin ja kysymään perustietoa ihmisistä tutustuttaessa. Tärkein kirjallisen viestinnän osaamistavoite on oppia lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä/viestejä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia.
- tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja.
- kertoa itsestään ja oman elämän asioista: mistä on kotoisin, omasta perheestään, mistä pitää ja mistä on kiinnostunut mm. harrastukset ja vapaa-ajan vietto.
- selviytyy myös perus ostos- ja tilaustilanteessa.
- kertoa enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita/rakenteita:
- olla-verbit ja yksinkertainen preesens
- persoona-, possessiivi- ja demonstratiivipronominit
- sanasto: kysymyssanoja, lukusanoja, perhe, kulkuneuvot, harrastuksia

Suoritustavat

Luento, videot, harjoitukset.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 1- 5).

Sisältö

Alkeiskurssi.

Oppimateriaalit

Oppikirja.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-792-672-0 Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura

Arviointiperusteet

Lopullinen arvosana muodostuu kolmesta osasta: osallistuminen työskentelyyn (pari- ja ryhmätehtävät, suulliset esitykset), kotitehtävät (kirjoitelmat), sanakokeet ja tentti. Läsnäolovelvollisuus 80% kurssista.