XJA0009 Japani 5 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
japani , suomi

Osaamistavoitteet

Osataan mm. erottaa intransitiiviset ja transitiiviset verbit toisistaan ja käytetään niitä melko sujuvasti. Osataan käyttää monimutkaisia antamiseen ja saamiseen liittyviä verbejä. Ymmärretään sukupuolisidonnaista ilmaisutapaa erityisesti tuttavallisessa tyylissä. Kiinalaisten merkkien taito on edelleen laajentunut. Osataan sekä suullisesti että kirjallisesti toimia melko erilaisissa arkisissa tilanteissa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus käsittää tapakulttuurin ja kielen eri osa-alueisiin tutustumista. Paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä ja suullista harjoittelua. Kielenopetus käsittää mm. sanaston, kieliopin, kanjimerkkien opetusta sekä suullisen ja kirjallisen viestinnän opetusta.

Sisältö

Harjoitellaan mm. intransitiivisten ja transitiivisten verbien käyttöä, antamisen ja saamisen ilmaisuja, tutustutaan sukupuolisidonnaisiin kielen erityispiirteisiin tuttavallisessa kielenkäytössä. Opetellaan yhä uusia kiinalaisia merkkejä.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-4-89358-859-3 Bunka shokyuu nihongo 2, Bunka Institute of Language 2013.
978-4-89358-861-6 Bunka shokyuu nihongo 2 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.
4-89358-091-4 C3081 Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co.,LTD.
978-4-89358-119-8 Basic Kanji Book vol. 2, Bonjinsha Co.,LTD.

Arviointiperusteet

Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö.

Esitietovaatimukset

Hyvät tiedot japani 1-4 kursseilta.Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.