XSA0624 Geschäftsdeutsch (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Suullisen kielitaidon kehittäminen sille tasolle, että sillä tulee toimeen työelämän tilanteissa. Tutustuminen saksankieliseen yrityskulttuuriin ja -diskurssiin.
Kurssin jälkeen opiskelijan pitäisi:
- osata pitää erilaisia liikeasioihin liittyviä esityksiä suhteellisen esteettömästi.
- osata kommunikoida melko sujuvasti ja spontaanisti natiivien puhujien kanssa ja kehittää erilaisia ideoita ja antaa valaisevia esimerkkejä.
- osata selittää ja perustella näkökantani suhteellisen tehokkaasti keskusteluissa sekä liikeneuvotteluissa.
- pystyä ymmärtämään pääideat monimutkaisesta, konkreettisiin ja abstrakteihin aiheisiin liittyvästä puheesta, varsinkin jos aihe liittyy liike-elämään tai akateemisiin tai kulttuurisiin konteksteihin.

Tavoitetaso B1,1-2

Suoritustavat

Pari- ja pienryhmätyöskentely, roolileikit, yksilölliset esitykset.

Sisältö

Arkipäivän tilanteet, small talk, ensimmäiset yrityskontaktit, puhelinkeskustelut, diagrammien esittelyt ja lyhyet suulliset esitykset.

Lisätiedot

Pakollinen kurssi kauppatieteen saksan kielen opinnoissa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, suulliset esitykset ja suullinen yritysesittely.

Esitietovaatimukset

XSAX007 Liikesaksa 1 ja XSAX008 Liikesaksa 2.