XVK0001 Viittomakielen alkeet (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomalainen viittomakieli , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa muodostaa yksinkertaisia lauseita kurssilla käydyistä asioista
- ymmärtää yksinkertaisia kysymyksiä ja osaa vastata niihin
- osaa kielen peruskieliopin alkeet
- osaa kertoa itsestään perusasioita ja kysyä niistä muilta
- tuntee perusteita kuurojenkulttuurista

Suoritustavat

50 tuntia kontaktiopetusta ja 50 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia.

Sisältö

Kurssin aluksi opiskellaan käyttämään visuaalista kanavaa oppimisen välineenä. Opiskellaan arkielämän tilanteisiin liittyviä viittomia. Aihepiireinä ovat mm. sormiaakkoset, numerot, erilaiset ajanmääreet, perhe jne. Lisäksi tutustutaan kuurojen kulttuuriin kirjallisuuden ja dokumenttiohjelman kautta. Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy helpoista keskustelutilanteista, joissa hän osaa kertoa itsestään perheestään, harrastuksistaan jne.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
951 792 077 6 Viittomakieliset Suomessa; Anja Malm, Viittomakieli 1 Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille; Vivolin-Karen & Alanne,
952-9883-17-X Suomalaisen viittomakielen perussanakirja; Kuurojen liitto

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi, kurssin välikokeet ja lopputentti.