XYHY001 Akateemiset tekstitaidot (filosofia ja valtio-oppi) (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen alan opiskelussa ja asiantuntijatehtävissä
• on motivoitunut kehittämään omaa vuorovaikutusosaamistaan suullisesti, kirjallisesti ja useilla eri kielillä
• tunnistaa tiedeyhteisön erilaisia tekstilajeja sekä ymmärtää miksi niitä tuotetaan
• on tutustunut erilaisiin tiedonhankintastrategioihin
• osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon
• osaa valita tilanteeseen sopivan strategian erilaisten tekstien kanssa toimimiseen
• osaa muotoilla tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Sisältö

Ydinsisällöt
• akateemisen vuorovaikutusosaamisen osatekijät (sis. kaikki kielet ja eri osa-alueet; tiedot, taidot, motivaatio ja eettisyys)
• viestintävarmuus ja siihen liittyvät tekijät (tämä sisältää ruotsin ja 2. vieraan kielen osaamistarpeiden kartoittamisen)
• lukustrategiat, kriittinen lukeminen
• kirjoittamisprosessi, tieteellinen kirjoittaminen
• rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• filosofian ja valtio-opin tieteellisten ja yleistajuisten tekstien ominaispiirteitä

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.