XYHY002 Akateeminen vuorovaikutus (filosofia ja valtio-oppi) (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa erilaisia tiedonhankintastrategioita tarkoituksemukaisesti
• ymmärtää erilaisten vuorovaikutusosapuolten tarpeita, tavoitteita ja odotuksia ja pystyy huomioimaan niitä omassa viestinnässään
• osaa (tietoisesti) kehittää vuorovaikutusosaamistaan suullisesti, kirjallisesti ja eri kielillä
• osaa muotoilla tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi ja toteuttaa johdonmukaisen suullisen esityksen

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Sisältö

Ydinsisällöt
• esitykset ja keskustelut suomeksi ja englanniksi
• akateemisen vuorovaikutusosaamisen osatekijöiden kehittäminen omien tavoitteiden mukaisesti
• ryhmän toiminnan ja ryhmäviestinnän periaatteet, analysointi ja reflektointi
• kriittinen lukeminen, ajattelu ja argumentointi

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.