XYHY003 Monikielinen vuorovaikutus (filosofia ja valtio-oppi) (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti , ruotsi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• motivoituu hyödyntämään monipuolista viestintä- ja kielitaitoaan oman tieteenalansa opinnoissa
• kykenee hyödyntämään alkuperäislähteitä osaamillaan kielillä
• on kehittänyt ja parantanut kykyään osallistua monikielisiin viestintätilanteisiin
• osaa pitää asiantuntijaesityksen suomeksi ja englanniksi sekä tieteenalakohtaisen esityksen ruotsiksi
• kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alan tekstiä suomeksi ja englanniksi ja ymmärrettävää tieteenalakohtaista tekstiä ruotsiksi
• on osoittanut valtionhallinnon kielitutkinnon mukaista vähintään tyydyttävää kirjallista että suullista osaamista toisessa kotimaisessa kielessä (suomenkielisille ruotsi) ja oman tieteenalan terminologian hallintaa
o ”Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.” (Asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004)
o on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Sisältö

Ydinsisällöt
• monikielisyys ja -kulttuurisuus vuorovaikutusosaamisessa
• kaksi- ja monikielisyys poliittisena ja valtiollisena kysymyksenä
• taitoja monikieliseen lukemiseen, kirjoittamiseen sekä esiintymiseen / puhumiseen
• asiantuntijan vuorovaikutus monikielisessä ryhmässä

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.