XYHY004 Tutkimusviestintä (filosofia ja valtio-oppi) (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa hankkia ja antaa palautetta tutkielmatekstistä prosessin eri vaiheissa
• ymmärtää, että kirjoittaminen, esitelmän pitäminen ja omasta tutkimuksesta keskusteleminen ovat olennaisia osia tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosesseissa
• osaa tuottaa oman alan konventioiden mukaisen tutkielman ja esitelmän
• motivoituu osallistumaan oman alansa tieteelliseen diskurssiin
• ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä oman alan konventioita noudattaen, argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Sisältö

Ydinsisällöt
- Tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet
- Oman tieteenalan tieteellisen tekstin konventiot
- Tieteellinen argumentointi ja lähteiden käyttö
- Tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi sekä omaa alaa käsittelevään tieteelliseen keskusteluun osallistuminen
- Opintojakson yhteydessä opiskelija suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen eli maturiteetin kielentarkastusosuuden. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.