XRA0008 Ranska 4 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2 - B1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:

- ymmärtää pääasiat yleisistä asiateksteistä ja verkkosivuista
- kyetä osallistumaan yleiseen keskusteltuun ja perustelemaan näkemyksiään
- ymmärtää jonkin verran ranskalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Sisältö

Jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
TEEMA:Tunteiden ja kokemusten ilmaisu, ympäröivästä maailmasta kertominen
SISÄLTÖ: Aihepiireinä mm. kokemuksista kertominen sekä ympäröivän maailman kuvailu.

Oppimateriaalit

Escalier 3 (LOPS 2016) 4. uudistettu painos, 2017 (SanomaPro)

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-63-0404-5 Escalier 3 (LOPS 2016) 4. uudistettu painos (SanomaPro)

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Arviointikriteerit löytyvät tarkemmasta tavoitetason kuvauksesta kurssin kotisivulta.

Esitietovaatimukset

Itsenäisen kielenkäyttäjän perustaidot (A2 ->), esim. Ranska 1, 2 ja 3-kurssit tai vastaavat opinnot.