XRA0015 Ranskan normatiivinen kielioppi (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , ranska

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys vähintään vahva B1

Kurssin tavoitteena on selkiyttää ja syventää opiskelijoiden tietoja ranskan kielen rakenteista, ohjata tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä ranskaa sekä antaa valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen (kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi.
- omata selkeä käsitys ranskan kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein.

Suoritustavat

Kurssi sisältää eri rakenteisiin perehdyttävien esittelyosuuksien lomassa harjoituksia ryhmässä sekä kotitehtävinä.

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi yleisiin kieliopintoihin tai osa Etudes Françaises-opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskan kielen rakenteet
SISÄLTÖ: Kurssilla harjoitellaan kieliopillisten muotojen käyttöä eri konteksteissa, ohjataan tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä ranskaa ja annetaan valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen: kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö. Ranskan ja suomen välisiä eroja tarkastellaan niissä rakenteissa, jotka tuottavat suomalaisille vaikeuksia.

Oppimateriaalit

Delatour et al., Nouvelle grammaire du français (Hachette). Lisäksi opettajan laatima materiaali.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
2.01.155271.0 Delatour et al., Nouvelle grammaire du français (Hachette). Lisäksi opettajan laatima materiaali.

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti kurssin päättyessä.

Esitietovaatimukset

Ranskan valmentava kurssi.