XYHM005 Akateemiset tekstitaidot (kemia) (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
englanti , suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa oman viestintä- ja kieliosaamisensa tason sekä tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä eri kielillä
- tunnistaa erilaisia oman alansa keskeisiä tekstityyppejä ja osaa hyödyntää niitä erilaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa
- osaa suhtautua kriittisesti tekstin sisältöön, kohdentaa viestinsä ja rakentaa selkeän ja havainnollisen asiantuntijaesityksen suullisesti ja kirjallisesti
- syventää ymmärrystään akateemisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessista ja vertaispalautteen merkityksestä tässä prosessissa.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat
- viestijäkuva ja oman kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
- asiantuntijavuorovaikutusosaaminen ja luotettavuusvaikutelma
- viestin kohdentaminen ja asiantuntijaesityksen toteuttaminen omaan tieteenalaan liittyvästä aiheesta
- kirjoittamisprosessi ja yhdessäkirjoittaminen
- akateemisen tekstin konventiot
- lukustrategiat
- vertaispalaute akateemisessa kontekstissa

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.