XYHM006 Raportoiva viestintä (kemia) (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää erilaisia ryhmään liittyviä ilmiöitä ja osaa arvioida omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä
- ymmärtää akateemiseen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia ja vertaispalautteen merkityksen tässä prosessissa
- osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä hyödyntää saamaansa palautetta vuorovaikutusosaamisensa ja kielitaitonsa kehittämisessä
- ymmärtää ja osaa hyödyntää viestinnässään tieteenalansa käytänteitä
- osaa kirjoittaa selkeän ja jäsennellyn tieteellisen tekstin äidinkielellä.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat
- viestijäkuva ja oman kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
- vuorovaikutusosaaminen
- ryhmäviestintä, siihen liittyvät ilmiöt ja ryhmän jäsenenä toimiminen
- yhtenäisen ja ymmärrettävän tieteellisen tekstin kirjoittaminen äidinkielellä
- kirjoittamisprosessi ja yhdessäkirjoittaminen
- vertaispalaute: sen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.