XYHM007 Monikielinen vuorovaikutus (kemia) (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
englanti , ruotsi , suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- aktivoituu käyttämään viestintä- ja kieliosaamistaan monikielisessä ympäristössä
- osaa toteuttaa asiantuntija-alustuksen toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- on saavuttanut ruotsin kielen suullisessa ja kirjallisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004)
- on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat
- viestijäkuva ja oman kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
- suullisen ja kirjallisen kieliosaamisen aktivointi toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- eri kielillä viestiminen oman tieteenalan sisällä

Lisätiedot

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUM999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUM000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saavuttaa ruotsin kielen kirjallisessa ja suullisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (Laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004) ja on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.