XYHM008 Tutkimusviestintä (kemia) (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• on syventänyt tietämystään tieteellisestä viestinnästä ja soveltanut tietämystään kirjoittamisprosessin eri vaiheista ensimmäisessä tutkimustyössään.
• on syventänyt tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantunut tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana.
• ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
• ymmärtää, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
• on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija työstää luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkintoon vaadittavaa kandidaatintutkielmaansa. Opintojakson sisältö painottuu opiskelijan kandidaatintutkielman valmistumisen tukemiseen ja tutkimusprosessissa tarvittavien viestintä- ja kielitaitojen monipuoliseen kehittämiseen.

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
• tutkimus- ja kirjoittamisprosessin hallinta
• tieteellinen tutkielman tekstilajipiirteet
• tieteellisen tutkielman rakentaminen.

Lisätiedot

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX0000 Kypsyysnäytteen kieliasu, 0 op.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.