XKVH1000 Tieteellinen kirjoittaminen / viestintä (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan hallitsevan tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja osaavan kirjoittaa tieteellisellä tyylillä oman alansa tieteellistä tekstiä. Kurssin päätyttyä opiskelijan odotetaan osaavan myös lukea kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja antaa palautetta toisten kirjoittajien tieteellisistä teksteistä. Opiskelijan odotetaan harjaantuneen kurssin aikana prosessikirjoittamisessa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Sisältö

Kurssin aikana syvennetään ymmärrystä tieteellisistä teksteistä ja harjaannutetaan tieteellisen kirjoittamisen taitoja työstämällä katsausartikkeli prosessikirjoittamisen tekniikkaa hyödyntäen. Kurssilla harjoitellaan myös palautteenantamisen ja vastaanottamisen taitoja kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
Tieteellisen kirjoittamisen kurssi toteutetaan yhteistyössä VISA1014 Viestinnän ajankohtaisia tutkimusteemoja -kurssin kanssa.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää näyttöä
- tieteellisen tekstin ominaispiirteiden hallitsemisesta
- taidosta antaa ja vastaanottaa palautetta erivaiheisista tieteellisistä teksteistä
- kyvystä soveltaa saatua palautetta tieteellisen tekstin prosessointiin.

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Kurssin arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.