XYHY1000 Akateemiset tekstitaidot (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• tiedostaa viestinnän merkityksen oman alan opiskelussa ja asiantuntijatehtävissä
• on motivoitunut kehittämään omaa suullista ja kirjallista viestintäosaamistaan eri kielillä
• tunnistaa tiedeyhteisön erilaisia tekstilajeja sekä ymmärtää miksi niitä tuotetaan
• on tutustunut erilaisiin tiedonhankintastrategioihin
• osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon
• osaa valita tilanteeseen sopivan strategian erilaisten tekstien kanssa toimimiseen
• osaa muotoilla tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Sisältö

Ydinsisällöt
• akateemisen viestintäosaamisen osatekijöitä eri kielillä (sis. tiedot, taidot, motivaatio, asenne ja eettisyys)
• viestintävarmuus
• ruotsin ja 2. vieraan kielen osaamistarpeiden kartoittaminen
• lukustrategiat, kriittinen lukeminen
• tieteellinen kirjoittaminen prosessina
• palautevuorovaikutus ja rakentava palaute
• oman tieteenalan tekstien ominaispiirteitä

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.