XYHY1003 Tutkimusviestintä (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa hankkia ja antaa palautetta tutkielmatekstistä prosessin eri vaiheissa
• ymmärtää, että kirjoittaminen, esitelmän pitäminen ja omasta tutkimuksesta keskusteleminen ovat olennaisia osia tutkimuksessa
• osaa tuottaa oman alan konventioiden mukaista tutkielmatekstiä
• ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä
• Opintojakson yhteydessä opiskelija suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).
• on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Sisältö

Ydinsisällöt
• Oman alan tieteellisen tekstin konventiot
• Palaute kirjoitusprosessin eri vaiheissa
• Argumentoinnin kielellinen jäsentäminen
• Tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi sekä omaa alaa käsittelevään tieteelliseen keskusteluun osallistuminen eri kielillä

Lisätiedot

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX0000 Kypsyysnäytteen kieliasu, 0 op.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.