XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
englanti , suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
● tunnistaa oman viestintä- ja kieliosaamisensa tason sekä tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä eri kielillä
● on motivoitunut kehittämään viestintä- ja kieliosaamistaan eri kielillä
● on omaksunut tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, kuten englannin- ja suomenkielisten tekstien kanssa toimiminen, ja pystyy hyödyntämään niitä yliopisto-opinnoissaan
● ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa analysoida omaa toimintaansa vertaisryhmän jäsenenä
● ymmärtää palauteosaamisen merkityksen yliopisto-opinnoissa osana tieteellisen viestinnän prosessia

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Sisältö

Ydinsisällöt:
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu
- vertaisryhmän jäsenenä toimíminen

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.