XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus (6 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , ruotsi , englanti

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

● ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuutta
● kykenee hyödyntämään kielirepertuaariaan prosessimaisessa työskentelyssä
● kykenee viestimään englannin kielellä suullisesti akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa vakuuttavasti argumentoiden sekä ilmaisuaan tarkoituksenmukaisesti mukauttaen
● pystyy hyödyntämään palauteosaamistaan monikielisten ja monikulttuuristen ryhmien vuorovaikutuksessa ja ymmärtää palautteen merkityksen viestintä- ja kieliosaamisen kehittämisessä
● osaa toteuttaa asiantuntija-alustuksen tai esityksen kotimaisilla kielillä
● osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alansa asiatekstiä toisella kotimaisella kielellä
● on saavuttanut ruotsin kielen suullisessa ja kirjallisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004).

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Sisältö

Ydinsisällöt:
● suullisen englanninkielisen ilmaisun kehittäminen akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa
● prosessimaisesti työstetyt asiantuntija-alustukset ja esitykset kotimaisilla kielillä
● vertaispalautteen hankkiminen, antaminen, vastaanottaminen ja analysoiminen.
● kauppatieteitten alan asiatekstin kirjoittaminen toisella kotimaisella kielellä

Lisätiedot

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUT999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUT000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.