XYHT1002 Tutkimusviestintä (4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● on saanut valmiuksia aineopintojensa seminaarityön työstämiseen
● osaa käyttää kirjoittamista ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimusprosessin edistäjänä
● osaa pitää omasta tutkimusaiheestaan suullisen asiantuntijaesityksen englanniksi
● osaa rakentaa omaa seminaarityötään alansa konventioita noudattaen ja argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen
● osaa hankkia, antaa, vastaanottaa ja analysoida palautetta seminaarityönsä eri vaiheissa
● omaa valmiudet englanninkielisen tiivistelmän laatimiseen aineopintojen seminaarityöstään
● on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä
● on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Sisältö

Ydinsisällöt:
● prosessimaisesti työstetty tieteellisen tutkielman kirjoittaminen (ja siinä argumentoinnin harjoitteleminen)
● kauppatieteiden tieteenalan tieteellisen tekstin konventioiden harjoitteleminen osana kirjoitusprosessia
● omaan tutkimusaiheeseen liittyvän suullisen asiantuntijaesityksen valmisteleminen ja pitäminen englanniksi

Lisätiedot

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX0000 Kypsyysnäytteen kieliasu, 0 op.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.