XRVX1000 Kirjoitusviestintä ruotsinkielisille (2-3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa kielenhuollon normien mukaista ruotsinkielistä asiatekstiä, sekä osaa hyödyntää erilaisia kielenhuoltoon liittyviä lähteitä. Opiskelija hallitsee tieteellisten tekstilajien konventioita.

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan itsenäisinä tehtävinä. Opintojakso koostuu kielenhuollon tentistä, sekä kirjallisista tehtävistä, joista sovitaan erikseen vastaavan lehtorin kanssa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjoitetun asiatekstin normeihin sekä harjoittelee tieteellisen tekstin kirjoittamista ja saa palautetta.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, joiden sivistyskieli on ruotsi. Sivistyskielellä tarkoitetaan ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettua äidinkieltä. Lisätietoja suorittamisesta osoitteessa https://kielikeskus.jyu.fi/opetus/ruotsi/svensksprakiga-studenter sekä vastaavalta lehtorilta pekka.c.saaristo@jyu.fi

Oppimateriaalit

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet (Flera upplagor) (s. 9-77) tai
Reuter, Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet.
Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden (s.41-383).
Svenska skrivregler. Språkrådet (s. 103-209).

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet
Reuter, Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet.
Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden
Svenska skrivregler. Språkrådet

Arviointiperusteet

Hyväksytysti suoritetun kielenhuollon tentin yhteydessä osoitettu osaaminen sekä hyväksytysti suoritetut erilliset kirjalliset tehtävät.

Esitietovaatimukset

Ylioppilaskirjoitusten yhteydessä suoritettu ruotsi äidinkielenä, tai muulla tavoin hankitut vastaavat esitiedot.