XRVX1001 Puheviestintä ruotsinkielisille (2-3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan:
- osaavan havainnoida, analysoida ja käsitteellistää vuorovaikutusta
- osaavan antaa ja ottaa vastaan palautetta vuorovaikutusosaamisesta
- tiedostavan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
- jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä erilaisille kuuntelijoille
- tietävän ryhmän toiminnan periaatteita ja kykenevän arvioimaan sekä omaa osallistumistaan että ryhmän toimintaa;
- ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta sekä haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Suoritustavat

Luennot, keskustelu, pari- ja ryhmätyöt, erilaiset yksilö- ja ryhmäharjoitukset sekä kirjalliset oppimistehtävät.

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat:
- vuorovaikutusosaaminen (osa-alueet: tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys)
- vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista
- vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi
- viestijäkuva
- palaute ja sen analysointi
- vuorovaikutussuhde
Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan palautteen analysointia, antamista ja vastaanottamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja –suhteissa. Tämä kurssi sopii ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi.

Lisätiedot

Sivistyskieleltään ruotsinkieliset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ruotsin äidinkielenään ylioppilaskirjoituksissa, suorittavat tiedekuntansa tutkintovaatimusten mukaisen puheviestinnän opintojakson osallistumalla suomenkieliselle kurssille. Kurssiin sisällytetään ruotsinkielellä suoritettavia tehtäviä, joista sovitaan kurssin opettajan ja ruotsin kielen lehtorin Pekka Saariston kanssa (pekka.c.saaristo@jyu.fi).

Oppimateriaalit

Puheviestinnän ajankohtaisia tieteellisiä julkaisuja (Esim. Prologi, puheviestinnän väitöskirjat, sekä alan kansainväliset julkaisut). Kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointiperusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen huomioidaan kirjalliset oppimistehtävät ja lähiopetus. Kirjallisissa oppimistehtävissä arvioidaan tehtävänannon mukaisuutta, puheviestinnän ilmiöiden ja käsitteiden tuntemusta sekä annetun materiaalin ja opetussisältöjen hyödyntämistä. Lähiopetuksen osalta arvioidaan opiskelijan kykyä toimia ryhmässä ja kehittää omaa ja toisten vuorovaikutusosaamista. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, läsnäolovelvollisuus vähintään 80 %. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.