XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus (2-3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
• kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä
• pystyä osallistumaan opiskeluun ja työelämään liittyviin vuorovaikutustilanteisiin
• osata perustella oma mielipiteensä ja argumentoida
• kyetä itsenäisesti kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan

Suoritustavat

Kurssi sisältää vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusstrategioita sekä esiintymis- ja argumentointitaitoja.
Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, ranskalainen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Lisätiedot

• Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
• Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla ranska on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Ranskan tekstitaidot –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan kielen viestintä- ja kieliopintoja.
• Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

TEEMA: Vuorovaikutustaitoja ranskaksi työelämään, yliopisto-opintoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
Aihepiireinä mm. työelämä ja yliopisto-opiskelu, Suomen ja Ranskan vertailu (yhteiskunta, kulttuuri, arvot), ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Oppimateriaalit

Opettajan laatima.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Vuorovaikutustaitojen itse- ja vertaisarviointi.

Esitietovaatimukset

Valmennuskurssin suorittaminen.