XYHK1000 Akateemiset tekstitaidot / Kasvatustieteet (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi , englanti

Osaamistavoitteet

• tunnistaa oman viestintä- ja kieliosaamisensa tason ja tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä eri kielillä sekä osaa asettaa tavoitteita viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämiselle
• on omaksunut kasvatusalan tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, kuten akateemisten tekstien kanssa toimimisen, ja pystyy hyödyntämään niitä yliopisto-opinnoissaan
• ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa reflektoida omaa toimintaansa vertaisryhmän jäsenenä
• ymmärtää palauteosaamisen merkityksen yliopisto-opinnoissa osana tieteellisen viestinnän prosessia.

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Sisältö

• oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
• kasvatusalan tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen
• tieteellisen tekstin tuottamisprosessin perustaitojen harjoittelu
• vertaisryhmän jäsenenä toimiminen

Lisätiedot

Kytkentä oman pääaineen opintojaksoihin.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.